อบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานสุขลักษณะอาหาร และอาหารปลอดภัย BASIC FOOD HYGIENE AND FOOD SAFETY

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ได้จัดอบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานสุขลักษณะอาหาร และอาหารปลอดภัย BASIC FOOD HYGIENE AND FOOD SAFETY เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และหลักการในการควบคุม พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัย