สารจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เคพี ฟู้ดส์ จำกัด มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คุณค่า และ คุณธรรม เราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมีความสะอาดปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และลูกค้าของเราทุกคน

1

คุณไพบูลย์ พัฒนวาณิชกิจกุล

ประธานอำนวยการ

2

คุณขวัญจิตร ยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการ

3

คุณบุญเจริญ ยั่งยืน

ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการโรงงาน