ระบบรับรองคุณภาพ

บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด มุ่งเน้นถึงความสำคัญและความปลอดภัยของอาหารโดยบริษัทได้ผ่านมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่
GMP&HACCP
ได้รับการรับรองโดย BSI Group และ Intertek เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าของบริษัทโดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย และทุกกระบวนการผลิตมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
Halal
มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับประชากรมุสลิม “Halal Food” แสดงถึงการมีมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร Halal ที่ถูกต้องตามกฎของศาสนาอิสลาม ทั้งทางด้านแหล่งที่มาของอาหาร การเตรียม การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
Environmental Management Systems (EMS)
ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง การผลิต การจัดส่ง การจำหน่าย และการจัดการของเสีย
Green Industry II
ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวขั้นที่ 2 บริษัทได้เล็งเห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม