“วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ครบรอบ 58 ปี

คุณไพบูลย์ พัฒนวานิชกิจกุล และคุณขวัญจิตร
ยั่งยืน หนึ่งในที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ครบรอบ 58 ปี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ในการนี้คุณไพบูลย์ ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงิน
บริจาคให้แก่มูลนิธิฯ และคุณขวัญจิตร ได้ร่วมรับโทร
ศัพท์จากผู้มีจิตศรัทธา โดยรวมเงินบริจาคทั้งสิ้นเป็นจำนวน 15,598,788.35 บาท